TEAMS & ORGANISATIONS

facebook  

Christian refugee relief

NGOplus
The foundation is dedicated to refugees anywhere in the world to offer a helping hand and make the life of every refugee enjoyable so that they can live as humanely as possible, all from a positive Christian belief.
Posted:
26. September 2016
Tags: protection / work with kids | medical / health care | search and rescue | general support | General | Greek Islands: Lesvos | admin / coordination

Nederlands: Doelstelling: De stichting heeft ten doel: vluchtelingen waar ook ter wereld een helpende hand te bieden en het leven van iedere vluchteling aangenamer te maken zodat zij zo humaan mogelijk kunnen leven, dit-alles vanuit een positieve christelijke levensovertuiging. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - Het verzorgen van groepsreizen met vrijwilligers - Het verzorgen van hulptransporten; - Het bieden van noodhulp aan bootvluchtelingen en werken en/of helpen in de vluchtelingenkampen; - Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. English: Target: The foundation is dedicated to refugees anywhere in the world to offer a helping hand and make the life of every refugee enjoyable so that they can live as humanely as possible, all from a positive Christian belief. Main features of the current policy plan: the Foundation seeks its objectives by: - Taking care of group travel with volunteers; - Taking care of aid transports; - Providing emergency aid for boat people and work and/or help in the refugee camps; - Perform all further acts, which with the above, in the broadest sense may be conducive or related.

back to list

volunteer calls:

supplies:


volunteer experiences for «Christian refugee relief» :


Greecevol.info -- admin@greecevol.info